Đơn khởi kiện vụ án hành chính

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ____________________ ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………… Họ và tên người khởi kiện(3)………………………………………. Địa chỉ (4) ………………………………………………………………. Họ tên, chức vụ người đại diện của người khởi kiện (nếu …

Đơn khởi kiện vụ án hành chính Read More »