Trang Chủ | Pháp luật | Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

Bộ Mã Số Định Danh Cơ Quan, Đơn Vị Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

PHỤ LỤC SỐ 02

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

Phần ký hiệu CQ Cấu trúc Bộ mã số định danh cơ quan đơn vị

TÊN ĐƠN VỊ

Bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị

Nhóm thứ I Nhóm thứ II Nhóm thứ III
TA 25 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI (TANDCC1) TA.25
01 Lãnh đạo TAND cấp cao TA.25.01
02 Văn phòng TA.25.02
001 Phòng Hành chính tư pháp TA.25.02.001
002 Phòng Kế toán Quản trị TA.25.02.002
003 Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TA.25.02.003
004 Phòng Lưu trữ hồ sơ TA.25.02.004
03 Tòa hình sự TA.25.03
04 Tòa dân sự TA.25.04
05 Tòa hành chính TA.25.05
06 Tòa kinh tế TA.25.06
07 Tòa lao động TA.25.07
08 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.25.08
09 Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính TA.25.09
10 Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mại TA.25.10
11 Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên TA.25.11
TA 26 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG (TANDCC2) TA.26
01 Lãnh đạo TAND cấp cao TA.26.01
02 Văn phòng TA.26.02
001 Phòng Hành chính tư pháp TA.26.02.001
002 Phòng Kế toán Quản trị TA.26.02.002
003 Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TA.26.02.003
004 Phòng Lưu trữ hồ sơ TA.26.02.004
03 Tòa hình sự TA.26.03
04 Tòa dân sự TA.26.04
05 Tòa hành chính TA.26.05
06 Tòa kinh tế TA.26.06
07 Tòa lao động TA.26.07
08 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.26.08
09 Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính TA.26.09
10 Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mại TA.26.10
11 Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên TA.26.11
TA 27 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TANDCC3) TA.27
01 Lãnh đạo TAND cấp cao TA.27.01
02 Văn phòng TA.27.02
001 Phòng Hành chính tư pháp TA.27.02.001
002 Phòng Kế toán Quản trị TA.27.02.002
003 Phòng Tổ chức- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TA.27.02.003
004 Phòng Lưu trữ hồ sơ TA.27.02.004
03 Tòa hình sự TA.27.03
04 Tòa dân sự TA.27.04
05 Tòa hành chính TA.27.05
06 Tòa kinh tế TA.27.06
07 Tòa lao động TA.27.07
08 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.27.08
09 Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính TA.27.09
10 Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh – thương mại TA.27.10
11 Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên TA.27.11

Leave a Reply