Trang Chủ | Pháp luật | văn bản của tòa án | Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Mã Số Định Danh Tòa Án Bà Rịa-Vũng Tàu

PHỤ LỤC SỐ 03

BỘ MÃ SỐ ĐỊNH DANH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ngày 18/10/2017 của Chánh án TAND tối cao)

TA 32 BÀ RỊA-VŨNG TÀU TA.32
01 Lãnh đạo TAND tỉnh TA.32.01
02 Văn phòng TA.32.02
03 Tòa Hình sự TA.32.03
04 Tòa Dân sự TA.32.04
05 Tòa Hành chính TA.32.05
06 Tòa Kinh tế TA.32.06
07 Tòa lao động TA.32.07
08 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.08
09 Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án TA.32.09
10 Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TA.32.10
16 TP. Bà Rịa TA.32.16
001 Văn phòng TA.32.26.001
002 Tòa Hình sự TA.32.26.002
003 Tòa Dân sự TA.32.26.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.26.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.26.005
17 TP. Vũng Tàu TA.32.17
001 Văn phòng TA.32.17.001
002 Tòa Hình sự TA.32.17.002
003 Tòa Dân sự TA.32.17.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.17.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.17.005
18 H. Châu Đức TA.32.18
001 Văn phòng TA.32.18.001
002 Tòa Hình sự TA.32.18.002
003 Tòa Dân sự TA.32.18.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.18.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.18.005
19 H. Côn Đảo TA.32.19
001 Văn phòng TA.32.19.001
002 Tòa Hình sự TA.32.19.002
003 Tòa Dân sự TA.32.19.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.19.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.19.005
20 H. Đất Đỏ TA.32.20
001 Văn phòng TA.32.20.001
002 Tòa Hình sự TA.32.20.002
003 Tòa Dân sự TA.32.20.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.20.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.20.005
21 H. Long Điền TA.32.21
001 Văn phòng TA.32.21.001
002 Tòa Hình sự TA.32.21.002
003 Tòa Dân sự TA.32.21.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.21.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.21.005
22 H. Tân Thành TA.32.22
001 Văn phòng TA.32.22.001
002 Tòa Hình sự TA.32.22.002
003 Tòa Dân sự TA.32.22.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.22.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.22.005
23 H. Xuyên Mộc TA.32.23
001 Văn phòng TA.32.23.001
002 Tòa Hình sự TA.32.23.002
003 Tòa Dân sự TA.32.23.003
004 Tòa Gia đình và người chưa thành niên TA.32.23.004
005 Tòa xử lý hành chính TA.32.23.005

Leave a Reply