Trang Chủ | Covid-19 | Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona Tại Doanh Nghiệp

Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona Tại Doanh Nghiệp

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Bộ Chỉ Số Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona Tại Doanh Nghiệp (“CRLN”) gồm 10 thành phần. (Tối đa 10 điểm – Rủi ro cao nhất).

CRLN = (TP1 + TP2 + …. + TP10)/100.

Nếu CRLN bằng:

 1. 10%: Rất ít rủi ro (Được hoạt động);
 2. Dưới 30%: Rủi ro lây nhiễm thấp (Được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất);
 3. Từ 30% đến dưới 50%: Rủi ro lây nhiễm trung bình (Có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điểm trở lên);
 4. Từ 50% đến dưới 80%: Rủi ro lây nhiễm cao (Phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động);
 5. Từ 80% đến 100%: Rủi ro lây nhiễm rất cao (Không được hoạt động).

II. Bộ Chỉ số đánh giá

 1. Chỉ số thành phần 1 (TP1) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona:
  Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp

  – Dưới 100 người: 1 điểm;
  – Từ 100 đến dưới 500 người: 2 điểm;
  – Từ 500 đến dưới 1.000 người: 5 điểm;
  – Từ 1.000 đến dưới 5.000 người: 7 điểm;
  – Từ 5.000 người trở lên: 10 điểm.

 2. Chỉ số thành phần 2 (TP2) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona:
  Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng; bình quân trên 1m2 mặt bằng phân xưởng có:
  – 0,06 người: 1 điểm (16m2 trở lên có 1 người làm việc);
  – 0,1 người: 2 điểm (9 m2 trở lên đến dưới 16 m2 trở lên có 1 người làm việc);
  – 0,25 người: 6 điểm (4 m2 trở lên đến dưới 9 m2 có 1 người làm việc);
  – 0,4 người: 8 điểm (2,5 m2 trở lên đến dưới 4 m2 có 1 người làm việc);
  – 1 người: 10 điểm (1 m2 trở lên đến dưới 2,5 m2 có 1 người làm việc).

 3. Chỉ số thành phần 3 (TP3) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng:
  – Tất cả các phân xưởng đều có: 1 điểm;
  – Có phân xưởng không có nước sát khuẩn, chỗ rửa tay: 10 điểm.

 4. Chỉ số thành phần 4 (TP4) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc:
  – Tất cả người làm việc đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 1 điểm
  – Có người làm việc không đeo khẩu trang trong lúc làm việc: 10 điểm.

 5. Chỉ số thành phần 5 (TP5) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng:
  – Tất cả người làm việc được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 1 điểm;
  – Có người làm việc không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào công ty: 10 điểm.

 6. Chỉ số thành phần 6 (TP6) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Khoảng cách công nhân ở nhà ăn:
  – Trên 2m: 1 điểm;
  – Từ 2 m đến 1,5 m: 3 điểm;
  – Từ dưới 1,5 m đến 1 m: 6 điểm;
  – Từ dưới 1 m đến 0,5 m: 8 điểm;
  – Dưới 0,5 m: 10 điểm.

 7. Chỉ số thành phần 7 (TP7) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Số công nhân đi làm bằng xe đưa rước:
  – Dưới 100 người: 1 điểm;
  – Từ 100 đến dưới 500 người: 3 điểm;
  – Từ 500 đến dưới 1.000 người: 6 điểm;
  – Từ 1.000 đến dưới 5.000 người: 8 điểm;
  – Từ 5.000 người trở lên: 10 điểm.

 8. Chỉ số thành phần 8 (TP8) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3 km trở lên):
  – 1 khu vực: 1 điểm;
  – Từ 2 đến 3 khu vực: 3 điểm;
  – Từ 4 đến 5 khu vực: 7 điểm;
  – Trên 5 khu vực: 10 điểm.

 9. Chỉ số thành phần 9 (TP9) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được:
  – 100% công nhân: 1 điểm;
  – Từ 80% đến dưới 100% công nhân: 2 điểm;
  – Từ 60% đến dưới 80% công nhân: 8 điểm;
  – Từ 40% đến dưới 60% công nhân: 9 điểm;
  – Dưới 40% công nhân: 10 điểm.

 10. Chỉ số thành phần 10 (TP10) Đánh Giá Tính Rủi Ro Lây Nhiễm Virus Corona: 
  Công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19):
  – Không làm ca đêm: 1 điểm;
  – Có làm ca đêm: 10 điểm.

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gửi kết quả tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chậm nhất là ngày 08 tháng 4 năm 2020.

Tải về toàn văn Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Tính đến ngày 25/4/2020, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các bộ tiêu chí đánh giá an toàn lây nhiễm Covid-19 sau:

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Bộ tiêu chí đánh giá gồm các nhóm tiêu chí đánh giá bắt buộc với 6 tiêu chí thành phần và nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung gồm 4 tiêu chí thành phần.

Cụ thể, nhóm tiêu chí bắt buộc có các điều kiện như nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện phải đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc; Mật độ người tập trung trên phương tiện với tiêu chí số người từ 50% sức chở/ phương tiện trở xuống, hoặc trở lên; Hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện; Và các tiêu chí khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động.

Bộ tiêu chí cũng đánh giá về các hoạt động như tuyên truyền thông tin trên phương tiện cho người dân biết để phòng chống dịch bệnh, mức độ thông thoáng của phương tiện và trang bị máy đo thân nhiệt trên xe.

Ứng vào các tiêu chí đó các đối tượng đạt từ 80% trở lên và không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 thì được phép hoạt động. Từ 60% đến dưới 80% và không có tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0 được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt. Đối với những trường hợp chỉ đạt dưới 60% thì không được phép hoạt động.

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro đã được đánh giá thử nghiệm tại một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, sau đánh giá đã có những hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Phiên bản chính thức bao gồm 31 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với nhiều loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, từ bệnh viện đến trạm y tế, cho đến các phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Mỗi tiêu chí được chấm điểm nguy cơ rủi ro từ cao nhất (10 điểm) đến rất ít nguy cơ (1 điểm). Chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 của cơ sở khám, chữa bệnh là điểm trung bình cộng của tất cả các tiêu chí áp dụng cho loại hình cơ sở khám, chữa bệnh tương ứng.

Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố căn cứ vào bộ tiêu chí này, phân công bộ phận chuyên trách tiến hành tự đánh giá chỉ số rủi ro của đơn vị mình định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết. Kết quả đánh giá sẽ giúp các cơ sở khám, chữa bệnh xác định những hoạt động ưu tiên cần tập trung nguồn lực để giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm COVID-19, góp phần không ngừng nâng cao mức an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc đánh giá mức độ rủi ro và hỗ trợ công tác quản lý ngành, Sở Y tế đã xây dựng phần mềm trực tuyến để các đơn vị nhập liệu và truy xuất kết quả. Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh truy cập vào đường link :  http://tnnb.medinet.org.vn/tu-danh-gia/TGD_COVID19-1 để thực hiện báo cáo kết quả đánh giá trực tuyến lần đầu trước ngày 04/5/2020, và định kỳ vào ngày 04 hàng tháng.

Căn cứ trên kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại một số đơn vị nhằm giới thiệu những cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành, đồng thời góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục các nguy cơ rủi ro lây nhiễm cho đơn vị.  

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

bộ tiêu chí được chia thành các 3 nhóm (áp dụng tại các cơ sở lưu trú du lịch, áp dụng cho hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành và áp dụng cho các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố).

Trong đó, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đưa ra các tiêu chí như: doanh nghiệp đưa ra các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của hành khách. Kể cả khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tiêu chí về tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên tại doanh nghiệp và người lao động cũng được chủ trọng. Còn tại các cơ sở lưu trú thì ngoài các tiêu chí trên thì còn có các tiêu chí như công tác vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở lưu trú; đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m; bố trí phòng ở giãn cách cho khách lưu trú…

Riêng các điểm tham quan du lịch, Bộ tiêu chí của nhóm này đề cao công tác khử khuẩn cho hành khách đến khử khuẩn đồ vật, bề mặt tại điểm tham quan. Đặc biệt là công tác kiểm tra thân nhiệt du khách đến tham quan.

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ti đây.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí thành phần và được chấm theo nấc thang 10 điểm/tiêu chí như: nguồn gốc nguyên liệu; khu vực nhập hàng, kho bảo quản thực phẩm đảm bảo theo quy định của ngành chức năng; khu vực sơ chế có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn.

Khu vực chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn; khu vực ăn uống yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa 2 người là 1 mét và diện tích tối thiểu bố trí 3 m2/1 người hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 2 người ăn là 1 mét trên bàn ăn trong khu vực phục vụ ăn uống.

Khu vực ăn uống thông thoáng, có trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; bàn ghế phải sát khuẩn thường xuyên trước và sau khi sử dụng; dụng cụ ăn uống có tủ bảo quản riêng, không được để trên bàn khi chưa phục vụ ăn uống.

Người chế biến, người phục vụ, người vận chuyển phải được đeo khẩu trang, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chuyên dụng cho nhân viên khi vào làm việc và khách khi vào ăn uống; có đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm.

Theo đó, nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nào đạt dưới 50% tổng số điểm sẽ không được hoạt động; đạt từ 50% đến 100% tổng số điểm và các tiêu chí 5, 9, 10 đều đạt hoặc có thực hiện sẽ được hoạt động trở lại.

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ti đây.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tiêu chí gồm 3 bộ tiêu chí cụ thể áp dụng cho chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại. Mỗi Bộ tiêu chí gồm có 10 tiêu chí thành phần, mỗi tiêu chí thành phần có tối đa 10 điểm cho mức an toàn cao nhất. Công thức đánh giá tiêu chí an toàn (TCAT) như sau: TCAT=(TP1+TP2+TP3+….+TP10)/100.

Nếu TCAT đạt từ 80 điểm trở lên, đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và được phép hoạt động. Nếu TCAT đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm, đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được UBND địa phương kiểm tra định kỳ.

Nếu TCAT đạt dưới 50 điểm, đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị phải tạm dừng hoạt động; đồng thời phải khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, mỗi Bộ tiêu chí đều có các tiêu chí thành phần bắt buộc cụ thể không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí bắt buộc này bị 0 điểm, đơn vị phải tạm dừng hoạt động và chỉ được mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Ngoài ra, tại các điểm này cũng được đánh giá về việc có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly hành khách khi cần thiết, và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng cho nhân viên.

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ti đây.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Bộ tiêu chí có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Với công thức tính Tiêu chí an toàn bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần. Nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tải về toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ti đây.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đối với các bảo tang, di tích,  bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí thành phần, bao gồm: Có cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; Khách tham quan, viên chức, người lao động phục vụ khách có đeo khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt cho tất cả mọi người trước khi vào bảo tàng, di tích; Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan theo đoàn đảm bảo số lượng dưới 30 người; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt thường xuyên tại các khu vực trưng bày, khu làm việc và dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế.

Đồng thời, đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc; Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế theo quy định của khách tham quan trong vòng 14 ngày sau khi chuyến tham quan kết thúc; Thực hiện truyền thông, khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho khách tham quan và viên chức, người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền; Mức độ thông thoáng tại khu vực trưng bày, bán vé, dịch vụ, thờ cúng; Thông báo khách tham quan có biểu hiện ho, sốt, khó thở cho cơ quan y tế.

Đối với các thư viện, phòng đọc sách: Bộ tiêu chí cũng gồm 10 tiêu chí thành phần. Trong đó: Đảm bảo vệ sinh thông thoáng, khử trùng ở các khu vực của cơ sở theo quy định của Bộ Y tế; Kiểm tra thân nhiệt của nhân viên và bạn đọc trước khi vào sử dụng dịch vụ; Bố trí khu vực rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại các vị trí phù hợp để sử dụng; Trang bị phiếu cho khách cung cấp thông tin, mở sổ theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với khách đến sử dụng dịch vụ; Bố trí khu vực mượn, trả sách giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m.

Bên cạnh đó, nhân viên phục vụ phải sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên; Bạn đọc sử dụng khẩu trang trong quá trình sử dụng dịch vụ; Thực hiện vệ sinh tay nắm cửa, phòng đọc, bàn ghế sau mỗi lần phục vụ; Đảm bảo giãn cách cho bạn đọc tối thiểu 1m; Nhiệt độ phòng đọc từ 27độ C trở lên.

Đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao, Bộ tiêu chí bao gồm 10 tiêu chí thành phần gồm: Lấy phiếu thông tin, sổ lưu thông tin trong vòng 14 ngày đối với người tham gia hướng dẫn và tập luyện; Kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người trước khi vào khu tập luyện; Có trang bị nước rửa tay, bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện; Người tham gia hướng dẫn, người tập luyện và nhân viên phục vụ đeo khẩu trang; Khu vực tập luyện thông thoáng, có nhiệt độ thích hợp theo khuyến cáo y tế là từ 27 độ C trở lên.

Ngoài ra, Khu vực tập luyện và phục vụ được vệ sinh, khử khuẩn bề mặt thường xuyên; Trang thiết bị tập luyện được vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên; Có biện pháp tổ chức đăng ký khung giờ tập luyện với số lượng người tham gia hướng dẫn và tập luyện đảm bảo giãn cách an toàn theo tiêu chí của ngành y tế, không tập trung đông người; Thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng; Đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc.

Cả 3 bộ tiêu chí trên đều có tổng điểm là 100 và lấy mức điểm tối đa cho mỗi tiêu chí thành phần là 10 điểm.

Theo đó, đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí 0 điểm, các cơ sở, đơn vị được hoạt động; đạt từ 50% đến dưới 80%, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt; đạt dưới 50%, các cơ sở, đơn vị phải tạm ngưng hoạt động đồng thời khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Tải về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại đây./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *