Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự | Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự | Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Trong Tố Tụng Dân Sự

Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định, Hành Vi Trong Tố Tụng Dân Sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————

…….., ngày ..... tháng …. năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………………………….(1)

Họ và tên: ............................................................... (2)

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Khiếu nại ...................................................................................................................... (3)

Nội dung khiếu nại ....................................................................................................... (4)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

 

Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.

Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi gì, của ai?

(4) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

  • Version 6
  • Download 0
  • File Size 14.24 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2020-05-18
  • Last Updated 2020-05-20
File
20200518 Don Khieu Nai.docx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *