Trang Chủ | Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự | Quyết Định Giám Đốc Thẩm Kinh Doanh Thương Mại | Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện

Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện

QUYếT ĐịNH GIÁM ĐốC THẩM Số 08/KDTM-GĐT

NGÀY 08-12-2005 Về Vụ ÁN “TRANH CHấP HợP ĐồNG
MUA BÁN HÀNG HOÁ, DịCH Vụ BảO TRÌ TRạM BIếN ÁP”

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

...

Ngày 8 tháng 12 năm 2005, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán, dịch vụ bảo trì Trạm biến áp và lắp đặt thiết bị điện giữa:

Nguyên đơn: Công ty TNHH thương mại - xây dựng, bảo trì, dịch vụ kỹ thuật điện Sài Gòn (sau đây viết tắt là Công ty SEECOM); địa chỉ: 33/5 Bis, khu phố II, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Dương Nhật Hoan - Giám đốc Công ty SEECOM;

Bị đơn: Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (sau đây viết tắt là Công ty LOTECO); có trụ sở tại quốc lộ 15A, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trương Chí Dũng là trợ lý pháp lý được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số 560-04/TV-HCNS ngày 17-9-2004 của Công ty LOTECO.

Nhận thấy:

- Ngày 22-01-2003, Công ty SEECOM ký hợp đồng số 2201031/SEECOM nhận lắp đặt đường dây diện 22KV, tổng giá trị của hợp đồng là 10.560 USD, Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM tổng số tiền là
81.248.640 đồng, số tiền còn lại Công ty SEECOM chưa thanh toán là 80.924.910 đồng.

- Ngày 20-02-2003 và ngày 01-04-2003 Công ty SEECOM nhận dịch vụ bảo trì trạm biến áp, tổng giá trị công việc là 4.400 USD, Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM số tiền là 50.000.000 đồng, số tiền còn lại hai bên chưa thống nhất được với nhau.

- Ngày 5-3-2003, Công ty SEECOM ký hợp đồng số 9-2003/ SEECOM- HĐKT lắp đặt cáp ngầm cho Công ty LOTECO, tổng giá trị hợp đồng là 400.855.000 đồng, Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM tổng số tiền là 388.829.350 đồng, số tiền còn lại Công ty LOTECO chưa thanh toán hết cho Công ty SEECOM là 12.660.817 đồng.

- Ngày 5-3-2003, Công ty SEECOM ký hợp đồng số 10-2003/SEECOM nhận lắp đặt hai trạm biến áp 750KVA và tủ phân phối cho Công ty LOTECO, tổng giá trị hợp đồng là 678.914.000 đồng, Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM tổng số tiền là 655.162.650 đồng, số tiền còn lại Công ty LOTECO chưa thanh toán là 23.751.350 đồng.

- Ngày 22-4-2003, Công ty SEECOM cung cấp 04 đồng hồ đo điện vạn năng cho Công ty LOTECO, tổng giá trị theo đơn đặt hàng là 6.006 USD tương đương 92.942.850 VNĐ, hai bên đã giao nhận 04 đồng hồ đo điện vào
ngày 22-4-2003 và Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM 50.000.000 đồng, số tiền còn lại Công ty LOTECO chưa thanh toán là 42.942.850 đồng.

Do Công ty LOTECO vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên ngày 6-6-2004 Công ty SEECOM có đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Công ty LOTECO phải thanh toán các khoản cụ thể như sau:

- Hợp đồng số 2201031 ký ngày 22-01-2003 số tiền là 81.786.360 đồng;

- Hợp đồng số 9 và số 10 ký ngày 5-3-2003 số tiền là 35.77.000 đồng

- Dịch vụ bảo trì trạm biến áp ngày 01-4-2003 số tiền là 24.845.760 đồng;

- Tiền mua đồng hồ đo điện vạn năng là: 42.942.850 đồng.

Tổng cộng là: 181.351.970 đồng và tiền phạt quá hạn thanh toán cùng các thiệt hại kinh tế khác.

Tại bản án kinh tế sơ thẩm số 239/KTST ngày 21-9-2004, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

“1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty SEECOM:

Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (LOTECO) có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH thương mại - xây dựng - vận hành - bảo trì - dịch vụ kỹ thuật điện Sài Gòn (SEECOM) tổng số tiền là 160.878.540 đồng, gồm các khoản sau đây:

- Hợp đồng số 09-2003/SEECOM-HĐKT lắp đặt cáp ngầm: 12.025.650 đồng;

- Hợp đồng số 10-2003/SEECOM-HĐKT lắp đặt 2 trạm biến áp: 20.551.850 đồng;

- Hợp đồng số 2201031/SEECOM- HĐKT lắp đặt đường dây 22KV: 80.924.910 đồng;

- Dịch vụ bảo trì trạm biến áp: 4.433.280 đồng;

- Cung cấp đồng hồ đo điện vạn năng: 42.942.850 đồng”.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 23-9-2004, Công ty LOTECO có đơn kháng cáo không đồng ý với quyết định của bản án kinh tế sơ thẩm nêu trên (trừ hợp đồng số 9-2003/SEECOM-HĐKT).

Tại bản án kinh tế phúc thẩm số 03/KTPT ngày 17-01-2005, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

“Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (LOTECO), sửa bản án kinh tế sơ thẩm như sau:

1. Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (LOTECO) có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại - xây dựng - Vận hành - Bảo trì - dịch vụ kỹ thuật điện Sài Gòn (SEECOM) tổng số tiền là 117.935.690 đồng gồm các khoản như sau:

- Hợp đồng số 09-2003/SEECOM-HĐKT ngày 5-3-2003, lắp đặt cáp ngầm: 12.025.650 đồng;

- Hợp đồng số 10-2003/SEECOM-HĐKT ngày 5-3-2003, lắp đặt 02 trạm biến áp: 20.551.850 đồng;

- Hợp đồng số 2201031/SEECOM-HĐKT 19-02-2003, lắp đặt đường dây 22KV: 80.924.910 đồng;

- Dịch vụ bảo trì trạm biến áp 20-02-2003: 4.433.280 đồng.

2. Công ty SEECOM phải nhận lại 04 đồng hồ đo điện vạn năng (PowerMonitor Unit) như ghi trong biên bản giao nhận hàng hoá ngày 22-4-2003 do Công ty LOTECO giao trả và có trách nhiệm hoàn cho Công ty LOTECO số tiền 50.000.000 đồng”.

Ngoài ra, bản án còn quy định về án phí kinh tế sơ thẩm và phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Ngày 07-3-2005, Công ty SEECOM có đơn khiếu nại giám đốc thẩm gửi Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao với nội dung không đồng ý với quyết định của bản án phúc thẩm đối với việc mua bán 04 đồng hồ đo điện vạn năng.

Tại Quyết định kháng nghị số 04/2005/KT-TK ngày 15-8-2005, Chánh án Toà án nhân dân tối cao kháng nghị bản án kinh tế phúc thẩm số 03/KTPT ngày 17-01-2005 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh với lý do Toà án cấp phúc thẩm đã nhận định không đúng về việc xác lập quan hệ hợp đồng mua bán đối với 04 đồng hồ đo điện vạn năng qua bản fax và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ một phần bản án kinh tế phúc thẩm nêu trên về phần quyết định giải quyết yêu cầu thanh toán giá trị 04 đồng hồ đo điện vạn năng; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tại Kết luận số 17/KL-AKT ngày 27-9-2005, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận việc Chánh án Toà án nhân dân tối cao kháng nghị bản án kinh tế phúc thẩm số 03/KTPT ngày 17-01-2005 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ một phần bản án kinh tế phúc thẩm nêu trên về phần quyết định giải quyết yêu cầu thanh toán giá trị 04 đồng hồ đo điện vạn năng; giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giữ nguyên quan điểm xét xử vụ án như kết luận nêu trên.

xét thấy:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì việc mua bán 04 đồng hồ đo điện giữa hai bên được xác lập bằng hình thức chào hàng qua fax của Công ty SEECOM và đã được Tổng Giám đốc Công ty LOTECO là ông KAZUMASA FUJITA ký chấp nhận trực tiếp vào giấy chào hàng của bên bán. Căn cứ theo Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 49, Điều 51, Điều 55 Luật thương mại thì hợp đồng nêu trên là hợp đồng mua bán được ký kết hợp pháp. Mặt khác, sau khi nhận được sự chấp nhận mua hàng của Tổng giám đốc Công ty LOTECO, Công ty SEECOM đã chuyển 04 đồng hồ đo điện vạn năng đến kho của Công ty LOTECO; hai bên đã thực hiện việc giao nhận 04 đồng hồ điện vào ngày 22-4-2003; ngày 26-6-2003 Công ty LOTECO có văn bản gửi Công ty SEECOM về việc thanh toán nợ tồn đọng của các hợp đồng trong đó có nêu việc báo giá đối với
04 đồng hồ đo điện vạn năng của Công ty SEECOM là quá cao so với thị trường và Công ty LOTECO đã tính lại giá thấp hơn so với giá ban đầu, còn không có khiếu nại gì khác. Hơn nữa, Công ty LOTECO đã thanh toán cho Công ty SEECOM tiền mua 04 đồng hồ đo điện vạn năng theo lệnh chuyển tiền
số 132563 ngày 4-12-2003 (nội dung lệnh chuyển tiền số 132563 ghi rõ số tiền chuyển 100.000.000 đồng để thanh toán phí bảo trì trạm biến áp, đồng hồ vạn năng) và theo giấy báo có của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam số 001.0639.6001 ngày 8-12-2003. Do bên thanh toán (Công ty LOTECO) không ghi rõ thanh toán cho mỗi khoản là bao nhiêu nên với quyền người thụ hưởng (Công ty SEECOM) đã hạch toán cho mỗi khoản 50.000.000 đồng của số tiền 100.000.000 đồng là hợp lý.

Như vậy, Công ty LOTECO đã chấp nhận việc mua bán 04 đồng hồ đo điện vạn năng theo đơn chào hàng của Công ty SEECOM và thực tế hai bên đã giao nhận hàng và thanh toán một phần tiền. Chỉ đến ngày 8-3-2004 Công ty LOTECO mới có Công văn số 121-04/KTH đề nghị Công ty SEECOM nhận lại 04 đồng hồ nêu trên với lý do 04 đồng hồ đo điện này không đạt yêu cầu sử dụng của Công ty; nhưng căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 241 Luật thương mại thì đến ngày 08-3-2004 việc khiếu nại về chất lượng hàng hoá của Công ty LOTECO là đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xác định việc mua bán 04 đồng hồ đo điện vạn năng vào ngày 22-4-2003 giữa Công ty LOTECO với Công ty SEECOM có giá trị pháp lý là có căn cứ.

Toà án cấp phúc thẩm nhận định đây không phải hợp đồng viết, chỉ là phiếu đặt mua hàng và không đóng dấu của Công ty nên mới chỉ là đề nghị giao kết hợp đồng chứ chưa phải là hợp đồng, để buộc Công ty SEECOM nhận lại 04 đồng hồ đo điện vạn năng; trong khi chưa kiểm tra đối chiếu với các quy định tại Điều 11 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế và Điều 51, Điều 55 Luật thương mại, là chưa đúng pháp luật.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 291; khoản 2 Điều 297 và Điều 298 Bộ luật tố tụng dân sự,

Quyết định:

Huỷ bản án kinh tế phúc thẩm số 03/KTPT ngày 17-01-2005 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và giữ nguyên bản án kinh tế sơ thẩm số 239/KTST ngày 21-9-2004 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán, dịch vụ bảo trì Trạm biến áp và lắp đặt thiết bị điện giữa Công ty phát triển khu công nghiệp Long Bình (LOTECO) và Công ty TNHH thương mại - xây dựng - vận hành- bảo trì - dịch vụ kỹ thuật điện Sài Gòn (SEECOM).

____________________________________________

- Lý do huỷ bản án phúc thẩm:

Toà án cấp phúc thẩm xác định fax chào hàng của SEECOM có chữ ký chấp nhận chào hàng của LOTECO không phải là hợp đồng mà chỉ là đề nghị giao kết hợp đồng là không đúng với quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 49, Điều 51 và Điều 55 của Luật thương mại.

- Nguyên nhân dẫn đến việc huỷ bản án phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật để xác định tính hợp pháp của hợp đồng mua bán hàng hoá.

  • Version 6
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2013-05-14
  • Last Updated 2020-06-05
File
QDGDT_so08-KDTM-GĐT.doc
Mua Bán, Dịch Vụ Bảo Trì Trạm Biến Áp Và Lắp Đặt Thiết Bị Điện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *