LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và …

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 Read More »