Trang Chủ | Pháp luật | Tố tụng hình sự

Tố tụng hình sự

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

Chương III CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Điều 34. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng Điều 35. Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Điều 36. Nhiệm vụ, …

THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG III BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự Điều 8. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá …

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự Điều 3. Hiệu lực của Bộ …

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 Read More »

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2006/HS-GĐT NGÀY 03-7-2006 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN HỒNG HIỂN PHẠM TỘI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG” HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO … Ngày 03 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà …

Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng Read More »